შპს ,,სკოლა ოპიზას’’ I-XI კლასებში 2020-2021 სასწავლო წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი

 

შპს ,,სკოლა ოპიზას’’ I-XI კლასებში 2020-2021 სასწავლო წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი

  საქართველოს განათლებისა  და  მეცნიერების  სამინისტროს  მიერ

გრიფმინიჭებული  სახელმძღვანელოების

                    

კლასებისა  და  საგნების  მიხედვით

 

პირველი კლასი

საგანი/ დასახელება ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული ენა და ლიტ
 ,,დედა ენა’’  (I .)  
,,დედა ენის’’ კვალზე (II .)  I-II ნაწილი + მოსწავლის რვეული
 . მაღლაკელიძე ,,მერიდიანი’’
2 მათემატიკა  I-II ნაწილი+მოსწავლის რვეული I-II . თამთა შოშიაშვილი; თამარ კვირკველია;

 მაკა დევდარიანი

,,აიმც’’ /2018
(აბიტურიენტთა ინტენსიური  მომზადების  ცენტრი)
3 ბუნებისმეტყველება
,,ჩვენი  გარემო’’ + მოსწავლის რვეული
ლია  შალვაშვლილი  ,,შემეცნება’’/2018
4 პირველი უცხოური ენა
ინგლისურიდასახელება: NEW BUILDING BLOCKS
Kristina Cajo Andel; Daska Domljan; Ankica Knezovic; Danka Singer; PaulaVrankovic  ,,ბაკურ სულაკაურის ’’/2018
5  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნანა მაჭარაშვილი; ნინო სილაგაძე; ნათელა ჯაბუა; მაია მაჭარაშვილი ,,მერიდიანი’’ / 2018
6 მუსიკა
,,მუსიკა  და  ბავშვები’’
მაია ოთიაშვილი

ია  გაბუნია

,,წყაროსთვალი’’ / 2018

 

მეორე კლასი

საგანი/ დასახელება ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული ენა და ლიტ.,,ქართული’’I-II ნაწილი + მოსწავლის რვეული  .როდონაია  ,,საქართველოს მაცნე
2  მათემატიკა I-II ნაწილი +მოსწავლის რვეული I-II . თამთა შოშიაშვილი; თამარ კვირკველია;
მაკა დევდარიანი
,,აიმც’’/2018 (აბიტურიენტთა ინტენსიური  მომზადების  ცენტრი)
3 ბუნებისმეტყველება ,,ჩვენი  გარემო’’+ მოსწავლის რვეული ლია შალვაშვლილი  ,,შემეცნება’’/2018
4 პირველი უცხოური ენა
(ინგლისური)დასახელება:NEW BUILDING BLOCKS
Kristina Cajo Andel; Daska Domljan; Ankica Knezovic; Danka Singer; PaulaVrankovic  ,,ბაკურ სულაკაურის ’’/2018
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება  ნანა მაჭარაშვილი; ნინო სილაგაძე; ნათელა ჯაბუა; მაია მაჭარაშვილი   ,,მერიდიანი’’ / 2018
6 მუსიკა ,,მუსიკა  და  ბავშვები’’ მაია ოთიაშვილი; ია  გაბუნია ,,წყაროსთვალი’’ / 2018

 

მესამე კლასი

საგანი/ დასახელება ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული ენა და ლიტ
,,ქართული“ I-II ნაწილი + მოსწავლის რვეული
 ვ. ვარდოსანიძე ,,საქართველოს მაცნე’’
2 მათემატიკა  I-II ნაწილი+მოსწავლის რვეული I-II . თამთა შოშიაშვილი; თამარ კვირკველია;

 მაკა დევდარიანი

,,აიმც’’ /2018
(აბიტურიენტთა ინტენსიური  მომზადების  ცენტრი)
3 ბუნებისმეტყველება
,,ჩვენი  გარემო’’  I-II ნაწილი
ლია  შალვაშვლილი 

ანა მაჭავარიანი

,,შემეცნება’’/2018
4 პირველი უცხოური ენა
( ინგლისური ენა) დასახელება: NEW BUILDING BLOCKS
Kristina Cajo Andel; Daska Domljan; Ankica Knezovic; Danka Singer; PaulaVrankovic  ,,ბაკურ სულაკაურის ’’/2018
5  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნანა მაჭარაშვილი; ნინო სილაგაძე; ნათელა ჯაბუა;

მაია მაჭარაშვილი

,,მერიდიანი’’ / 2018
6 მუსიკა ,,მუსიკა და ბავშვები“ მაია ოთიაშვილი

ია  გაბუნია

,,წყაროსთვალი’’ / 2018
7 მე და საზოგადოება I-II ნაწილი + მოსწავლის რვეული I-II ნაწილი ნ. ნინო ტალახაძე შპს ,,გამომცემლობა სიდი-ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“ /2018

 

მეოთხე კლასი

საგანი/ დასახელება ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული ენა და ლიტ
 ,,ქართული’’  (I - II.)  
მოსწავლის რვეული
 ვ. როდონაია ,,საქართველოს მაცნე’’
2 მათემატიკა  I-II ნაწილი+მოსწავლის რვეული I-II . თამთა შოშიაშვილი; თამარ კვირკველია;

 მაკა დევდარიანი

,,აიმც’’ /2018
(აბიტურიენტთა ინტენსიური  მომზადების  ცენტრი)
3 ბუნებისმეტყველება
,,ჩვენი  გარემო’’ I-II ნაწილი
ლია  შალვაშვლილი 

მანანა მაჭავარიანი

,,შემეცნება’’/2018
4 პირველი უცხოური ენა
ინგლისური დასახელება: NEW BUILDING BLOCKS
Kristina Cajo Andel; Daska Domljan; Ankica Knezovic; Danka Singer; PaulaVrankovic  ,,ბაკურ სულაკაურის ’’/2018
5 მეორე უცხოური ენა (რუსული) Русский язык I დონე მარინე ბარსაგოვა შპს. ,,ოცდამეერვე“
6  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება  I-II ნაწილი ნანა მაჭარაშვილი; ნინო სილაგაძე; ნათელა ჯაბუა; მაია მაჭარაშვილი ,,მერიდიანი’’ / 2018
7 მუსიკა
,,მუსიკა  და  ბავშვები’’
მაია ოთიაშვილი

ია  გაბუნია

,,წყაროსთვალი’’ / 2018
8 მე და საზოგადოება I-II ნაწილი + მოსწავლის რვეული I-II ნ.ნინო ტალახაძე შპსგამომცემლობა სიდიეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“/2018

 

მეხუთე კლასი

საგანი/ დასახელება ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული ენა და ლიტ
 ,,ქართული’’  +  
მოსწავლის რვეული
 ვ. როდონაია ,,საქართველოს მაცნე’’
2 მათემატიკა   ნ. წულაია

მ. წილოსანი

,,ბაკურ სულაკაურის ’’
3 ბუნებისმეტყველება ლია  შალვაშვლილი 

მანანა მაჭავარიანი

,,შემეცნება’’/2018
4 პირველი უცხოური ენა
ინგლისური დასახელება: NEW BUILDING BLOCKS
Kristina Cajo Andel; Daska Domljan; Ankica Knezovic; Danka Singer; PaulaVrankovic  ,,ბაკურ სულაკაურის ’’/2018
5 მეორე უცხოური ენა (რუსული) Русский язык Vкласс მარინე ბარსაგოვა შპს. ,,ოცდამეერვე“
6  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება  I-II ნაწილი ნანა მაჭარაშვილი; ნინო სილაგაძე; ნათელა ჯაბუა;  

მაია მაჭარაშვილი

,,მერიდიანი’’ / 2018
7 მუსიკა
,,მუსიკა  და  ბავშვები’’
მაია ოთიაშვილი

ია  გაბუნია

,,წყაროსთვალი’’ / 2018
8 ისტორია ,, ჩვენი საქართველო“ გ. ავთანდილაშვილი

ე. მეძმარიაშვილი

ნ. ელიზბარაშვილი

რ. თოფჩიშვილი

გამომცემლობა ,,კლიო“
9 ინფორმაციული და საკ. ტექნოლოგიები    

 

მეექვსე კლასი

საგანი/ დასახელება ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული ენა და ლიტ
 
 ვ. როდონაია ,,საქართველოს მაცნე’’
2 მათემატიკა   ნ. წულაია

მ. წილოსანი

,,ბაკურ სულაკაურის ’’
3 ბუნებისმეტყველება ლია  შალვაშვლილი 

მანანა მაჭავარიანი

,,შემეცნება’’/2018
4 პირველი უცხოური ენა
ინგლისური დასახელება: NEW BUILDING BLOCKS
Kristina Cajo Andel; Daska Domljan; Ankica Knezovic; Danka Singer; PaulaVrankovic  ,,ბაკურ სულაკაურის ’’/2018
5 მეორე უცხოური ენა (რუსული) Русский язык VI класс მარინე ბარსაგოვა შპს. ,,ოცდამეერვე“
6  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება  ნანა მაჭარაშვილი; ნინო სილაგაძე; ნათელა ჯაბუა;  

მაია მაჭარაშვილი

,,მერიდიანი’’ / 2018
7 მუსიკა მაია ოთიაშვილი

ია  გაბუნია

,,წყაროსთვალი’’ / 2018
8 ისტორია ,, ჩვენი საქართველო“ გ. ავთანდილაშვილი

ე. მეძმარიაშვილი

ნ. ელიზბარაშვილი

რ. თოფჩიშვილი

გამომცემლობა ,,კლიო“
9 ინფორმაციული და საკ. ტექნოლოგიები    

 

 

მეშვიდე კლასი

საგანი/ დასახელება ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული ენა და ლიტ
 
ლ.თუშური ,,დიოგენე’’
2 მათემატიკა   ა. საგინაშვილი  
3 პირველი უცხოური ენა
ინგლისური ენა
თ. ჯაფარიძე  შპს. ,,ბაკურ  სულაკაური ’’
4 მეორე უცხოური ენა (რუსული) Русский язык VII класс მარინე ბარსაგოვა  
5 გეოგრაფია I და II ნაწილი, რვეულთან ერთად მ.ბლიაძე

დ. კერესელიძე

 შპს. ,,ბაკურ  სულაკაური ’’
6  ისტორია  ნ. ახმეტელი ,,დიოგენე’’
7 ბიოლოგია მ. სეხნიაშვილი ,,მერიდიანი“
8 ფიზიკა რ. ქანთარია ,,კლიო“ და ,,მერიდიანი“
9 მოქალაქეობა ნ. ტალახაძე  შპს. ,,ბაკურ სულაკაურის ’’
10 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება მ. მაჭარაშვილი ,,მერიდიანი“
11 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე ,,ინტელექტი“

 

მერვე კლასი

საგანი/ დასახელება ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული ენა და ლიტ
 
ვ. როდონაია შპს. ,,საგამომცემლო  სახლი სწავლანი“
2 მათემატიკა   გ. გოგიშვილი შპს. ,, გამომცემლობა ინტელექტი“
3 ისტორია ახმეტელი ,,დიოგენე“
4 გეოგრაფია მ. ბლიაძე

გ. ჭანტურია

დ. კერესელიძე

ზ. სეფერთელაძე

 
5 მოქალაქეობა ს. ბაჩილავა დიოგენე
6 ბიოლოგია სეხნიაშვილი გამომცემლობა ,,კლიო“
7 ფიზიკა ქანთარია გამომცემლობა ,,კლიო“
8 ქიმია ბუთხუზი საქართველოს მაცნე
9 პირველი უცხოური ენა
ინგლისური ენა
New  Inspiration 2 Judy Garton-Sprenger,  Philip Prowse Macmilan   2012
10 მეორე უცხოური ენა (რუსული ენა) სამუშაო რვეული მ. ლორთქიფანიძე

ი. ჩხეიძე

თ. ჩიმაკაძე

„Русский язык“. IV

შპს. ,,გამომცემლობა არტანუჯი“/ 2012
11 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება კლდიაშვილი შპს. ,, გამომცემლობა კლიო“
12 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე ,,ინტელექტი“

 

მეცხრე კლასი

საგანი/ დასახელება ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული ენა და ლიტ
 
ვ. როდონაია

ნ. ნაკუდაშვილი

ა. არაბული

მ. ხუციშვილი

შპს. ,,დიოგენე“ / 2012
2 მათემატიკა   გ. გოგიშვილი

თ. ვეფხვაძე

მებონია

ლ.ქუჩიშვილი

შპს. ,, გამომცემლობა ინტელექტი“ /2012
3 ისტორია ლ. ფირცხალავა

გ. სანიკიძე

ნ. ასათიანი

ლ. გორდეზიანი

მ. ლორთქიფანიძე

რ. მეტრეველი

ფ. ლომაშვილი

ც. ჩიკვაიძე

ზ. მიმინოშვილი

შპს. ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ /2012
4 გეოგრაფია მ. ბლიაძე

გ. ჭანტურია

დ. კერესელიძე

ზ. სეფერთელაძე

შპს. ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ /2012
5 სამოქალაქო განათლება ნ. ტალახაძე

თ. ქალდანი

ეკონ. განათ. და განვითარების ცენტრი ,,სიდი“ /2012
6 ბიოლოგია ზაალიშვილი

იოსებაშვილი

,,ტრიასი“
7 ფიზიკა ქანთარია

ჩიჩუა

,,მერიდიანი“
8 ქიმია გ. ანდრონიკაშვილი საქართველოს მაცნე
9 პირველი უცხოური ენა
ინგლისური ენა
New  Inspiration 3 Judy Garton-Sprenger,  Philip Prowse Macmilan   2012
10 მეორე უცხოური ენა (რუსული ენა) სამუშაო რვეული მ. ლორთქიფანიძე

ი. ჩხეიძე

თ. ჩიმაკაძე

„Русский язык“. V

შპს. ,,გამომცემლობა არტანუჯი“/ 2012
11 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი

მ. მაჭარაშვილი

შპს. ,, გამომცემლობა მერიდიანი“ /2012
12 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე ,,ინტელექტი“ /2012

 

 

მეათე კლასი

საგანი/ დასახელება ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული ენა და ლიტ
 
ნ. მუზაშვილი

ნ. ჩუბინიძე

ნ. შარაშენიძე

შპს. ,,გამომცემლობა დიოგენე“ / 2012
2 მათემატიკა   გ. გოგიშვილი

თ. ვეფხვაძე

მებონია

ლ.ქუჩიშვილი

შპს. ,, გამომცემლობა ინტელექტი“ /2012
3 ისტორია ლ. ფირცხალავა

გ. სანიკიძე

ნ. ასათიანი

ლ. გორდეზიანი

მ. ლორთქიფანიძე

რ. მეტრეველი

ფ. ლომაშვილი

ც. ჩიკვაიძე

ზ. მიმინოშვილი

შპს. ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ /2012
4 გეოგრაფია მ. ბლიაძე

გ. ჭანტურია

დ. კერესელიძე

ზ. სეფერთელაძე

შპს. ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ /2012
5 სამოქალაქო განათლება ნ. ტალახაძე

თ. ქალდანი

ეკონ. განათ. და განვითარების ცენტრი ,,სიდი“ /2012
6 ბიოლოგია ზაალიშვილი

იოსებაშვილი

,,ტრიასი“
7 ფიზიკა ქანთარია

ჩიჩუა

,,მერიდიანი“
8 ქიმია გ. ანდრონიკაშვილი საქართველოს მაცნე
9 პირველი უცხოური ენა
ინგლისური ენა
Gateway   A2  David Spencer Macmilan   2012
10 მეორე უცხოური ენა (რუსული ენა) სამუშაო რვეული მ. ლორთქიფანიძე

ი. ჩხეიძე

თ. ჩიმაკაძე

„Русский язык“. VI

შპს. ,,გამომცემლობა არტანუჯი“/ 2012

 

მეთერთმეტე კლასი

საგანი/ დასახელება ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული ენა და ლიტ
 
ნ. მუზაშვილი

ნ. ჩუბინიძე

ნ. შარაშენიძე

ქ. ლევანიშვილი

შპს. ,,გამომცემლობა დიოგენე“ / 2012
2 მათემატიკა   გ. გოგიშვილი

თ. ვეფხვაძე

მებონია

ლ.ქუჩიშვილი

შპს. ,, გამომცემლობა ინტელექტი“ /2012
3 ისტორია ლ. ფირცხალავა

გ. სანიკიძე

ნ. ასათიანი

ლ. გორდეზიანი

მ. ლორთქიფანიძე

რ. მეტრეველი

ფ. ლომაშვილი

ც. ჩიკვაიძე

ზ. მიმინოშვილი

შპს. ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ /2012
4 გეოგრაფია მ. ბლიაძე

გ. ჭანტურია

დ. კერესელიძე

ზ. სეფერთელაძე

შპს. ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“ /2012
5 ბიოლოგია ზაალიშვილი

იოსებაშვილი

,,ტრიასი“
6 ფიზიკა ქანთარია

ჩიჩუა

,,მერიდიანი“
7 ქიმია გ. ანდრონიკაშვილი საქართველოს მაცნე
8 პირველი უცხოური ენა
ინგლისური ენა
Gateway   B1  David Spencer Macmilan   2012
9 მეორე უცხოური ენა (რუსული ენა) სამუშაო რვეული მ. ლორთქიფანიძე

ი. ჩხეიძე

თ. ჩიმაკაძე

„Русский язык“. VII

შპს. ,,გამომცემლობა არტანუჯი“/ 2012