შპს ,,სკოლა ოპიზას’’ I-XI კლასებში 2019-2020 სასწავლო წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი

  საქართველოს განათლებისა  და  მეცნიერების  სამინისტროს  მიერ

გრიფმინიჭებული  სახელმძღვანელოების

                    

კლასებისა  და  საგნების  მიხედვით

                                

                                  პირველი   კლასი

   საგანი/დასახელება 

ავტორი
გამომცემლობა/წელი

1.

ქართული ენა და ლიტ. 
      ,,დედა ენა’’  (I ნ.)  
,,დედა ენის’’ კვალზე (II ნ.) 
               I-II ნაწილი+მოსწავლის რვეული

 ნ. მაღლაკელიძე
,,მერიდიანი’’

2.

    maTematika
           I-II ნაწილი+მოსწავლის რვეული I-II ნ.
თამთა შოშიაშვილი; თამარ კვირკველია;
                      მაკა დევდარიანი
,,აიმც’’ /2018
(აბიტურიენტთა ინტენსიური  მომზადების  ცენტრი)

 

3.

Bბunebისმეტყველება
,,ჩვენი  გარემო’’+მოსწავლის რვეული
ლია  შალვაშვლილი  ,,შემეცნება’’/2018

 

4.

პირველი უცხოური ენა
ინგლისურიდასახელება:NEW BUILDING BLOCKS
Kristina Cajo Andel; Daska Domljan; Ankica Knezovic; Danka Singer; PaulaVrankovic  ,,ბაკურ სულაკაურის ’’/2018

 

5.

 saxviTi   da gamoyenebiTixelovneba ნანა მაჭარაშვილი; ნინო სილაგაძე; ნათელა ჯაბუა; მაია მაჭარაშვილი ,,მერიდიანი’’ / 2018

6.

მუსიკა
,,მუსიკა  და  ბავშვები’’
მაია ოთიაშვილი;  ია  გაბუნია ,,წყაროსთვალი’’ / 2018

 

                                                                                           

                              მეორე   კლასი

 საგანი/დასახელება                 ავტორი გამომცემლობა/წელი

1.

ქართული ენა და ლიტ.,,ქართული’’I-II ნაწილი+მოსწავლის რვეული  ვ.როდონაია  ,,საქართველოს მაცნე”

2.

    maTematikaI-II ნაწილი+მოსწავლის რვეული I-II ნ. თამთა შოშიაშვილი;   თამარ კვირკველია;
    მაკა დევდარიანი
,,აიმც’’/2018
(აბიტურიენტთა ინტენსიური  მომზადების  ცენტრი)

 

3.

Bბunebისმეტყველება,,ჩვენი  გარემო’’+მოსწავლის რვეული ლია  შალვაშვლილი  ,,შემეცნება’’/2018

 

4.

პირველი უცხოური ენა
(ინგლისური)დასახელება:NEW BUILDING BLOCKS
Kristina Cajo Andel; Daska Domljan; Ankica Knezovic; Danka Singer; PaulaVrankovic  ,,ბაკურ სულაკაურის ’’/2018

 

5.

 saxviTi   da gamoyenebiTixelovneba  ნანა მაჭარაშვილი; ნინო სილაგაძე; ნათელა ჯაბუა; მაია მაჭარაშვილი   ,,მერიდიანი’’ / 2018

6.

მუსიკა,,მუსიკა  და  ბავშვები’’ მაია ოთიაშვილი;  ია  გაბუნია ,,წყაროსთვალი’’ / 2018

 

 

 

                             

 

 

 

 

მესამე   კლასი


         
  საგანი/დასახელება

 

                       
ავტორი


გამომცემლობა/წელი

1.

ქართული ენა და ლიტ.,,ქართული’’I-II ნაწილი+მოსწავლის რვეული  ვ.როდონაია  ,,საქართველოს მაცნე”

2.

    maTematikaI-II ნაწილი+მოსწავლის რვეული I-II ნ. თამთა შოშიაშვილი;   თამარ კვირკველია;
    მაკა დევდარიანი
,,აიმც’’/2018
(აბიტურიენტთა ინტენსიური  მომზადების  ცენტრი)

 

3.

Bბunebისმეტყველება
,,ჩვენი  გარემო’’
I-II ნაწილი
ლია  შალვაშვლილი;  მანანა მაჭავარიანი  ,,შემეცნება’’/2018

 

4.

პირველი უცხოური ენა
(ინგლისური)
დასახელება:NEW BUILDING BLOCKSI-II ნაწილი
Kristina Cajo Andel; Daska Domljan; Ankica Knezovic; Danka Singer; PaulaVrankovic  ,,ბაკურ სულაკაურის ’’/2018

 

5.

 saxviTi   da gamoyenebiTixelovneba
I-II ნაწილი
ნანა მაჭარაშვილი; ნინო სილაგაძე; ნათელა ჯაბუა; მაია მაჭარაშვილი    ,,მერიდიანი’’ / 2018

6.

მუსიკა,,მუსიკა  და  ბავშვები’’ მაია ოთიაშვილი;  ია  გაბუნია ,,წყაროსთვალი’’ / 2018

7.

 

მე  და  საზოგადოებაI-II ნაწილი+მოსწავლის რვეული I-II ნ. ნინო  ტალახაძე შპს „გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“ /2018

 

            მეოთხე   კლასი


         
  საგანი/დასახელება

 

                       
               ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1.

ქართული ენა და ლიტ.

    ,,ქართული’’ I-II ნაწილი

  +მოსწავლის რვეული

 ვ.როდონაია

 ,,საქართველოს მაცნე”

2.

    maTematika
         I-II ნაწილი

  +მოსწავლის რვეული I-II ნ.

თამთა შოშიაშვილი;   თამარ კვირკველია;
    მაკა დევდარიანი

           ,,აიმც’’/2018
(აბიტურიენტთა ინტენსიური  მომზადების  ცენტრი)

 

3.

Bბunebისმეტყველება
,,ჩვენი  გარემო’’
I-II ნაწილი

ლია  შალვაშვლილი;  მანანა მაჭავარიანი

 

,,შემეცნება’’/2018

 

4.

პირველი უცხოური ენა
(ინგლისური)
დასახელება:

NEW BUILDING BLOCKS

I-II ნაწილი

Kristina Cajo Andel; Daska Domljan; Ankica Knezovic; Danka Singer; PaulaVrankovic

 

,,ბაკურ სულაკაურის ’’/2018

 

5.

 

მეორე უცხოური ენა
(რუსული)

Русский язык

I დონე

მარინე ბარსაგოვა

 

შპს ,,ოცდამეერთე“

 

6.

 

saxviTi   da gamoyenebiTi

xelovneba
I-II ნაწილი

 

ნანა მაჭარაშვილი; ნინო სილაგაძე; ნათელა ჯაბუა; მაია მაჭარაშვილი

 

,,მერიდიანი’’ / 2018

 

7.

        მუსიკა

 ,,მუსიკა  და  ბავშვები’’

       მაია ოთიაშვილი;  ია  გაბუნია

,,წყაროსთვალი’’ / 2018

8.

 

მე  და  საზოგადოება I-II ნაწილი

 +მოსწავლის რვეული I-II ნ.

                   ნინო  ტალახაძე

შპს „გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“/2018

 

      

                                                                                               

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  მეხუთე   კლასი

 


  საგანი/დასახელება


ავტორი

გამომცემლობა/წელი
1

ქართული ენა და ლიტ ,,ქართული’’

+მოსწავლის რვეული

 ვ.როდონაია  ,,საქართველოს მაცნე”
2


მათემატიკა

ნ.წულაია,მ.წილოსანი ,,ბაკურ სულაკაური“
3

ბუნებისისმეტყველება

 

ლია  შალვაშვლილი;  მანანა მაჭავარიანი  ,,შემეცნება’’/2018
4


პირველი უცხოური ენა
(ინგლისური)
დასახელება:

NEW BUILDING BLOCKS

Kristina Cajo Andel; Daska Domljan; Ankica Knezovic; Danka Singer; PaulaVrankovic  ,,ბაკურ სულაკაურის ’’ /2018
 5

მეორე უცხოური ენა
(რუსული)

Русский язык V класс

მარინე ბარსაგოვა  შპს ,,ოცდამეერთე“
 6

 saxviTi   da gamoyenebiTi

xelovneba

 ნანა მაჭარაშვილი; ნინო სილაგაძე; ნათელა ჯაბუა; მაია მაჭარაშვილი  ,,მერიდიანი’’ / 2018 
 7

მუსიკა

მაია ოთიაშვილი;  ია  გაბუნია ,,წყაროსთვალი’’ / 2018
 8

ისტორია

,,ჩვენი საქართველო“

 გ.ავთანდილაშვილი ე.მეძმარიაშვილინ.ელიზბარაშვილი რ.თოფჩიშვილი გამომცემლობა ,,კლიო“
 9

ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები (ისტ)

 

      

       

 მეექვსე  კლასი  საგანი/დასახელება 

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1.

ქართული ენა და ლიტ.    ვ.როდონაია  ,,საქართველოს მაცნე”

2.


მათემატიკა
ნ.წულაია,მ.წილოსანი ,,ბაკურ სულაკაური“

 3.

ბუნებისისმეტყველება
ლია  შალვაშვლილი მანანა მაჭავარიანი 

,,შემეცნება’’/2018

 4.


პირველი უცხოური ენა
(ინგლისური)
დასახელება:
NEW BUILDING BLOCKS 

Kristina Cajo Andel; Daska Domljan; Ankica Knezovic; Danka Singer; PaulaVrankovic
 ,,ბაკურ სულაკაურის ’’/2018

 5.

 

მეორე უცხოური ენა
(რუსული)
Русский языкVI класс
მარინე ბარსაგოვა  შპს ,,ოცდამეერთე“

 6.

 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება  ნანა მაჭარაშვილი; ნინო სილაგაძე; ნათელა ჯაბუა; მაია მაჭარაშვილი 
,,მერიდიანი’’ / 2018
 

7.

მუსიკა  მაია ოთიაშვილი;  ია  გაბუნია ,,წყაროსთვალი’’ / 2018

8.

ისტორია,,ჩვენი საქართველო“  გ.ავთანდილაშვილი ე.მეძმარიაშვილინ.ელიზბარაშვილი რ.თოფჩიშვილი გამომცემლობა ,,კლიო“

9.

ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ისტ)  

 

მეშვიდე       კლასი 

  საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი
1  ქართული ენა და ლიტ.  ლ.თუშური  ,,დიოგენე”
2  მათემატიკა  ა. საგინაშვილი
3  ინგლისური ენა  თ.ჯაფარიძე  შპს. ,, ბაკურ სულაკაური”
4    ისტორია  ნ.ახმეტელი  ,,დიოგენე”
5  ბიოლოგია  მ.სეხნიაშვილი  ,,მერიდიანი”
6  ფიზიკა  რ.ქანთარია  ,,კლიო” და ,,მერიდიანი”
7  მოქალაქეობა  ნ.ტალახაძე  შპს. ,,ბაკურ სულაკაური”
8  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება  მ. მაჭარაშვილი  ,,მერიდიანი”
9  მუსიკა  მ.ჩიკვაიძე  ,,ინტელექტი”

 

 

მერვე   კლასი 

  საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული ენა დალიტერატურა როდონაიანაკუდაშვილი,
არაბული.ხუციშვილი
შპს ,, საგამომცებლო  სახლი  სწავლანი’’  / 2012
2 მათემატიკა .გოგიშვილივეფხვაძე;
მებონია.ქუჩიშვილი
   შპს  ,,გამომცემლობა ინტელექტი’’ / 2012
3 ისტორია .ფირცხალავა.სანიკიძე;  .ასათიანი;
.გორდეზიანი;  .ლორთქიფანიძე;
.მეტრეველი  ლომაშვილი;
ჩიკვაიძე;  მიმინოშვილი
შპს  ,,ბაკურ   სულაკაურის  გამომცემლობა ქართული  ბიოგრაფიული  ცენტრი’’  /2012
4 გეოგრაფია ბლიაძეჭანტურია კერესელიძე;  .სეფერთელაძე შპს  ,,ბაკურ   სულაკაურის   გამომცემლიბა ქართული   ბიოგრაფიული   ცენტრი’’ /2012
5 სამოქალაქო  თავდაცვა და უსაფრთხოება .ტალახაძე ეკონ.განათ დაგანცენტრი  ,,სიდი“ /2012.
6 ბიოლოგია ზაალიშვილი,  იოსებაშვილი ,,ტრიასი
7 ფიზიკა ქანთარიაჩიჩუა ,, მერიდიანი
8 ქიმია ანდრონიკაშვილი საქართველოს  მაცნე
9 პირველი უცხოური ენა (ინგ)  New       Inspiration 2 Judy
Garton-Sprenger, Philip Prowse
Macmilan   2012
10 მეორე უცხოური ენა (რუს)  სამუშაო რვეული .ლორთქიფანიძე.ჩხეიძეჩიმაკაძე
„Русский язык“
. IV
შპს ,,გამომცემლობა  არტანუჯი’’ /2012
11 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება .მაჭარაშვილი;   მაჭარაშვილი შპს ,,გამომცემლობა  მერიდიანი’’ /2012
12 მუსიკა .  ჩიკვაიძე ,,ინტელექტი’’/2012

 

მეცხრე   კლასი

  საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა როდონაიანაკუდაშვილი,
არაბული,  .ხუციშვილი
შპს  გამომცემლობა ,, დიოგენე’’
/ 2012
2 მათემატიკა .გოგიშვილი;  ვეფხვაძე;
მებონია,  .ქუჩიშვილი
შპს    ,,გამომცემლობა  ინტელექტი’’ / 2012
3 ისტორია ფირცხალავა.სანიკიძე;
.ასათიანი.გორდეზიანი;
.ლორთქიფანიძე.მეტრეველი
.ლომაშვილი;.ჩიკვაიძე;
.მიმინოშვილი
შპს  ,,ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლიბა ქართული  ბიოგრაფიული  ცენტრი’’
/2012
4  გეოგრაფია .ბლიაძე;  .ჭანტურია;
.კერესელიძე.სეფერთელაძე
შპს  ,,ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლიბაქართული ბიოგრაფიული  ცენტრი’’
/2012
5 სამოქალაქო  განათლება .ტალახაძე;   ქალდანი ეკონგანათდაგანვცენტრი
,,
სიდი“ /2012
6 ბიოლოგია ზაალიშვილიიოსებაშვილი ,,ტრიასი
7 ფიზიკა ქანთარიაჩიჩუა ,, მერიდიანი
8 ქიმია ანდრონიკაშვილი საქართველოს  მაცნე
9 პირველი უცხოური ენა(ინგ)  New       Inspiration 3     Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse Macmilan   2012
10 მეორე უცხოური ენა (რუსსამუშაო რვეული .ლორთქიფანიძე;  .ჩხეიძე,
ჩიმაკაძე   „Русский язык“.V
შპს ,,გამომცემლობა  არტანუჯი’’
/2012
11 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება .მაჭარაშვილი;  მაჭარაშვილი შპს ,,გამომცემლობა  მერიდიანი’’
/2012
12 მუსიკა .ჩიკვაიძე ,,ინტელექტი’’/2012

 

 

მეათე კლასი 

  საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული ენა და ლიტ. მუზაშვილი;   .ჩუბინიძე;
შარაშენიძე;  
შპს    ,,გამომცემლობა დიოგენე’’  /  2012
2 მათემატიკა .გოგიშვილი;  ვეფხვაძე;
მებონია,  ქუჩიშვილი
შპს  ,,გამომცემლობა  ინტელექტი’’
/ 2012
3 ისტორია .ფირცხალავა.სანიკიძე; .ასათიანი; .გორდეზიანი;  .ლორთქიფანიძე
.მეტრეველი .ლომაშვილი;
.ჩიკვაიძე.მიმინოშვილი
შპს  ,,ბაკურ  სულაკაურის
გამომცემლიბა ქართული
ბიოგრაფიული  ცენტრი’’ /2012
4 გეოგრაფია .ბლიაძე;  .ჭანტურია;
.კერესელიძე.სეფერთელაძე
შპს  ,,ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლიბა-ქართული
ბიოგრაფიული  ცენტრი’’ /2012
5 სამოქალაქო  განათლება .ტალახაძე;   ქალდანი ეკონგანათდაგანვცენტრი
,,
სიდი“ /2012
6 ბიოლოგია ზაალიშვილიიოსებაშვილი ,,ტრიასი
7 ფიზიკა ქანთარიაჩიჩუა ,, მერიდიანი
8 ქიმია ანდრონიკაშვილი საქართველოს  მაცნე
9 პირველი უცხოური  ენა (ინგ Gateway   A2  David Spencer Macmilan 2012
10 მეორე უცხოური ენა (რუს) სამუშაო რვეული .ლორთქიფანიძე;  .ჩხეიძე,
ჩიმაკაძე   „Русский язык“.VI
შპს ,,გამომცემლობა  არტანუჯი’’ /2012

 

 

მეთერთმეტე   კლასი 

  საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი
1 ქართული  ენა  და  ლიტ.  .მუზაშვილი;  .ჩუბინიძე;
.შარაშენიძე;  ლევანიშვილი
შპს  ,,გამომცემლობა  დიოგენე’’
/ 2012
2 მათემატიკა .გოგიშვილი;  ვეფხვაძე;
მებონია,  ქუჩიშვილი
შპს  ,,გამომცემლობა  ინტელექტი’’
/ 2012
3 ისტორია .ფირცხალავა,  .სანიკიძე;
.ასათიანი;.გორდეზიანი;  .ლორთქიფანიძე.მეტრეველი

.ლომაშვილი;.ჩიკვაიძე

.მიმინოშვილი

შპს  ,,ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლიბა-ქართული  ბიოგრაფიული  ცენტრი’’

/2012

4  გეოგრაფია .ბლიაძე;  .ჭანტურია;
.კერესელიძე;  .სეფერთელაძე
შპს  ,,ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლიბა-ქართული ბიოგრაფიული  ცენტრი’’

/2012

5 ბიოლოგია ზაალიშვილიიოსებაშვილი ,,ტრიასი
6 ფიზიკა ქანთარიაჩიჩუა ,, მერიდიანი
7 ქიმია ანდრონიკაშვილი საქართველოს  მაცნე
8 პირველი უცხოური ენა ინგლისური Gateway   B1  David Spencer Macmilan 2012
9 მეორე უცხოური ენა (რუს)სამუშაო  რვეული .ლორთქიფანიძე;  .ჩხეიძე,
ჩიმაკაძე  „Русский язык“.VII
შპს ,,გამომცემლობა  არტანუჯი’’

/2012