გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

შპს  ,,სკოლა  ოპიზას’’   I-XII  კლასებში  2017-2018  სასწავლო

წლის  განმავლობაში   გამოსაყენებელი  საქართველოს

განათლებისა  და  მეცნიერების  სამინისტროს  მიერ

გრიფმინიჭებული  სახელმძღვანელოების

                    

კლასებისა  და  საგნების  მიხედვით

 

  

პირველი  კლასი

 

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 
(სამუშაო რვეული
როდონაია  მირიანაშვილი  
ვაშაკიძე  არაბული
,,საქრთველოს  მაცნე’’
2 მათემატიკა (სამუშაო რვეული გოგიშვილი  .ვეფხვაძე  .მებონია .ქუჩიშვილი ,, ინტელექტი’’
3 ბუნებისმეტყველება  კვანტალიანი ბაკურ  სულაკაურის  გამომცემლობა
4 ინგლისური ენა (სამუშაო რვეული English World 1Mary Bowen Liz Hocking  MACMILLAN2011
5 სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნება (სამუშაო რვეული) .მაჭარაშვილი  .მაჭარაშვილი  .ჯაბუა ,,მერიდიანი’’
6 მუსიკა  ჩიკვაიძე ,,ინტელექტი’’

 

მეორე     კლასი

 

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 
(სამუშაო რვეული
როდონაია მირიანაშვილი 
ვაშაკიძე არაბული
,,საქართველოს მაცნე’’
2 მათემატიკა   გოგიშვილი .ვეფხვაძე  .მებონია .ქუჩიშვილი  ,,ინტელექტი’’
3 ბუნებისმეტყველება  
სამუშაო რვეული )
.მიქიაშვილი კვანტალიანი ბაკურ სულაკაურის 
გამომცემლობა
4 ინგლისური ენა 
(სამუშაო რვეული
English World 1Mary Bowen Liz Hocking  MACMILLAN2011
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 
(სამუშაო რვეული)
.მაჭარაშვილი  .მაჭარაშვილი  .ჯაბუა ,,მერიდიანი’’
6 მუსიკა სამუშაო რვეული)   ჩიკვაიძე ,,ინტელექტი ‘’

 

მესამე     კლასი

 

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 
(სამუშაო რვეული
როდონაია  მირიანაშვილი 
ვაშაკიძე  არაბული
,, საქართველოს მაცნე’’
2 მათემატიკა   გოგიშვილი  .ვეფხვაძე .მებონია  .ქუჩიშვილი ,,ინტელექტი’’
3 ბუნებისმეტყველება
სამუშაო რვეული ) 
. ბლიაძე  ახვლედიანი  კვანტალიანი ბაკურ სულაკაურის 
გამომცემლობა
4 ინგლისური ენა
 (სამუშაო რვეული
English World 2Mary Bowen Liz Hocking  MACMILLAN2011
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 
(სამუშაო რვეული)
.მაჭარაშვილი .მაჭარაშვილი  .ჯაბუა ,,მერიდიანი’’
6 მუსიკა (სამუშაო რვეული ჩიკვაიძე ,,ინტელექტი’’

 

 

მეოთხე  კლასი

 

 

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1 ქართული ენა და ლიტ .როდონაია   .მირიანაშვილი
 .ვაშაკიძე
საქართველოს მაცნე/2011.
2 მათემატიკა .გოგიშვილი  ვეფხვაძე მებონია ქურჩიშვილი ,,ინტელექტი’’/2011
3 ბუნებისმეტყველება  ბლიაძე  ახვლედიანი ,,ბაკურ  სულაკაური’’/2011
4 პირველი უცხოური ენა (ინგ)    English World 3Mary Bowen Liz Hocking  MACMILLAN2011
5 მეორე უცხოური ენა  „Мостик в Россию“  (რუსული ენა)  (მოსწავლის რვეული .ბარსეგოვა  Русский язык .1 ,,ოცდამეერთე 2011.
6 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება  (მოსწავლის რვეული) ნანა მაჭარაშვილი მაია მაჭარაშვილი ,,მერიდიანი’’ / 2011
7 მუსიკა  (მოსწავლის რვეული) ჩიკვაიძე ,,ინტელექტი,,/2011
8 სამოქალაქო  თავდაცვა  და უსაფრთხოება  .ტალახაძე ,,სიდი’’/2011.

 

 

მეხუთე    კლასი

 

 

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1 ქართული ენა და ლიტ . როდონაია;  .ნაკუდაშვილი; .არაბული; .ხუციშვილი; ,,სწავლანი’’/2011
2 მათემატიკა  .გოგიშვილივეფხვაძე;  მებონია, ,,ინტელექტი’’/2011
3 ბუნებისმეტყველება  ბლიაძეახვლედიანი ,,ბაკურ  სულაკაური’’/2011
4 პირველი უცხოური ენა(ინგ) English World 4Mary Bowen Liz Hocking  MACMILLAN2011
5 მეორე უცხოური ენა
(რუსული ენა (მოსწავლის რვეული
ლორთქიფანიძეჩხეიძეჩიმაკაძე „Русский язык“.I შპს. ,,არტანუჯი’’2012.
6 ჩვენი საქართველო  .სურგულაძე.მდინარაძენეიძე ,,ლოგოსპრესი’’/2011
7 სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება  (მოსწავლის რვეული)
ნანა მაჭარაშვილიმაია მაჭარაშვილი ,,მერიდიანი’’ / 2011
8 ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ისტ ჯამასპიშვილი ,,დიოგენე’’ / 2011
9 მუსიკა  (მოსწავლის რვეული) .ჩიკვაიძე ,,ინტელექტი’’/2011

 

მეექვსე    კლასი

 

 

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1 ქართული ენა და ლიტ. . არაბული;  .ქურციკიძე; .ნაკუდაშვილი;  .ხუციშვილი; ,,სწავლანი’’/2011
2 მათემატიკა .გოგიშვილივეფხვაძე;  მებონია
.ქუჩიშვილი
,,ინტელექტი’’/2011
3 ბუნებისმეტყველება  ბლიაძეახვლედიანი ,,ბაკურ  სულაკაური’’ /2011
4  პირველი უცხოური ენა (ინგ) English World 5Mary Bowen Liz Hocking  MACMILLAN2011
5 მეორე უცხოური ენა 
(რუსული ენა)
ლორთქიფანიძეჩხეიძე.ჩიმაკაძე    „Русский язык“ .II ,,ოცდამეერთე’’/2011
6 ჩვენი საქართველო  .სურგულაძე;  .მდინარაძე;  ნეიძე ,,ლოგოსპრესი’’/2011
7 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ნანა მაჭარაშვილიმაია მაჭარაშვილი ,,მერიდიანი’’ / 2011
8 ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები  (ისტ ჯამასპიშვილი ,,diogene ‘’/ 2011
9 მუსიკა  (მოსწავლის რვეული) .ჩიკვაიძე ,,ინტელექტი’’/2011

 

 

 

მეშვიდე       კლასი

 

 

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1  ქართული ენა და ლიტ. როდონაია ნაკუდაშვილი,
 .არაბულიხუციშვილი
შპს   ,, საგამომცებლო  სახლი სწავლანი’’  / 2012
2 მათემატიკა .გოგიშვილივეფხვაძემებონია
ქუჩიშვილი
 შპს  ,,გამომცემლობა  ინტელექტი’’
/ 2012
3  ისტორია  .ფირცხალავა,   სანიკიძე
.ასათიანი;  .გორდეზიანი;  
.ლორთქიფანიძემეტრეველი 
.ლომაშვილი;  ჩიკვაიძე;
 .მიმინოშვილი
,,ბაკურ  სულაკაურის  გამომცემლიბა - ქართული  ბიოგრაფიული ცენტრი’’ /2012
4     გეოგრაფია ბლიაძეჭანტურია
.კერესელიძესეფერთელაძე
,,ბაკურ სულაკაურის  გამომცემლიბა ქართული  ბიოგრაფიული ცენტრი’’ /2012
5 საბუნებისმეტყველო  მეცნირებების საფუძვლები ბურდულაძე,  ბაგალიშვილითევზაძე,  
ტატიშვილი.
,,დიოგენე
6 პირველი  უცხოური ენა (ინგ) New   Inspiration 1 Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse Macmilan   2012
7 მეორე უცხოური ენა 
(რუს) სამუშაო  რვეული
ლორთქიფანიძეჩხეიძე.ჩიმაკაძე  „Русский язык“.III შპს ,,გამომცემლობა  არტანუჯი’’/2012
8 სახვითი და გამოყ
ხელოვნება
მაჭარაშვილი;  მაჭარაშვილი შპს ,,გამომცემლობა  მერიდიანი’’ /2012
9 მუსიკა .  ჩიკვაიძე ,,ინტელექტი’’ /2012

 

 

მერვე   კლასი

 

 

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1 ქართული ენა დალიტერატურა როდონაიანაკუდაშვილი,
 არაბული.ხუციშვილი
შპს ,, საგამომცებლო  სახლი  სწავლანი’’  / 2012
2 მათემატიკა .გოგიშვილივეფხვაძე;  
მებონია.ქუჩიშვილი
   შპს  ,,გამომცემლობა ინტელექტი’’ / 2012
3 ისტორია .ფირცხალავა.სანიკიძე;  .ასათიანი
.გორდეზიანი;  .ლორთქიფანიძე;  
.მეტრეველი  ლომაშვილი;  
ჩიკვაიძე;  მიმინოშვილი
შპს  ,,ბაკურ   სულაკაურის  გამომცემლბა ქართული  ბიოგრაფიული  ცენტრი’’  /2012
4 გეოგრაფია ბლიაძეჭანტურია;  კერესელიძე
 .სეფერთელაძე
შპს  ,,ბაკურ   სულაკაურის   გამომცემლიბა
ქართული   ბიოგრაფიული   ცენტრი’’ /2012
5 სამოქალაქო  თავდაცვა და უსაფრთხოება .ტალახაძე ეკონ.განათ დაგან. ცენტრი  ,,სიდი /2012.
6 ბიოლოგია ზაალიშვილი,  იოსებაშვილი ,,ტრიასი
7 ფიზიკა ქანთარიაჩიჩუა ,, მერიდიანი
8 ქიმია ანდრონიკაშვილი საქართველოს  მაცნე
9 პირველი უცხოური ენა (ინგ)  New       Inspiration 2 Judy
Garton-Sprenger, Philip Prowse
Macmilan   2012
10 მეორე უცხოური ენა (რუსსამუშაო რვეული .ლორთქიფანიძე.ჩხეიძეჩიმაკაძე  
 „Русский язык“. IV
შპს ,,გამომცემლობა  არტანუჯი’’ /2012
11 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება .მაჭარაშვილი;   მაჭარაშვილი შპს ,,გამომცემლობა  მერიდიანი’’ /2012
12 მუსიკა .  ჩიკვაიძე ,,ინტელექტი’’/2012

 

 

მეცხრე   კლასი

 

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1 ქართული ენა და ლიტერატურა როდონაიანაკუდაშვილი
არაბული,  .ხუციშვილი
შპს  გამომცემლობა ,, დიოგენე’’  
/ 2012
2 მათემატიკა .გოგიშვილი;  ვეფხვაძე;   
მებონია,  .ქუჩიშვილი
შპს    ,,გამომცემლობა  ინტელექტი’’
/ 2012
3 ისტორია ფირცხალავა.სანიკიძე;  
.ასათიანი.გორდეზიანი;  
.ლორთქიფანიძე.მეტრეველი  
.ლომაშვილი;.ჩიკვაიძე
.მიმინოშვილი
შპს  ,,ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლიბა-ქართული  ბიოგრაფიული  ცენტრი’’
/2012
4  გეოგრაფია .ბლიაძე;  .ჭანტურია;  
.კერესელიძე.სეფერთელაძე
შპს  ,,ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლიბა-ქართული  ბიოგრაფიული  ცენტრი’’
/2012
5 სამოქალაქო  განათლება .ტალახაძე;   ქალდანი ეკონგანათდაგანვცენტრი
 ,,სიდი /2012
6 ბიოლოგია ზაალიშვილიიოსებაშვილი ,,ტრიასი
7 ფიზიკა ქანთარიაჩიჩუა ,, მერიდიანი
8 ქიმია ანდრონიკაშვილი საქართველოს  მაცნე
9 პირველი უცხოური ენა(ინგ)  New       Inspiration 3     Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse Macmilan   2012
10 მეორე უცხოური ენა (რუსსამუშაო რვეული .ლორთქიფანიძე;  .ჩხეიძე,  
ჩიმაკაძე   „Русский язык“.V
შპს ,,გამომცემლობა  არტანუჯი’’
/2012
11 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება .მაჭარაშვილი;  მაჭარაშვილი შპს ,,გამომცემლობა  მერიდიანი’’
/2012
12 მუსიკა .ჩიკვაიძე ,,ინტელექტი’’/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მეათე კლასი

 

 

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1 ქართული ენა და ლიტ. მუზაშვილი;   .ჩუბინიძე;
შარაშენიძე;  
შპს    ,,გამომცემლობა დიოგენე’’  /  2012
2 მათემატიკა .გოგიშვილი;  ვეფხვაძე;   
მებონია,  ქუჩიშვილი
შპს  ,,გამომცემლობა  ინტელექტი’’
 / 2012
3 ისტორია .ფირცხალავა.სანიკიძე.ასათიანი.გორდეზიანი;  .ლორთქიფანიძე
.მეტრეველი .ლომაშვილი;  
.ჩიკვაიძე.მიმინოშვილი
შპს  ,,ბაკურ  სულაკაურის 
 გამომცემლიბა ქართული  
ბიოგრაფიული  ცენტრი’’ /2012
4 გეოგრაფია .ბლიაძე;  .ჭანტურია;  
.კერესელიძე.სეფერთელაძე
შპს  ,,ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლიბა-ქართული  
ბიოგრაფიული  ცენტრი’’ /2012
5 სამოქალაქო  განათლება .ტალახაძე;   ქალდანი ეკონგანათდაგანვცენტრი 
,,სიდი /2012
6 ბიოლოგია ზაალიშვილიიოსებაშვილი ,,ტრიასი
7 ფიზიკა ქანთარიაჩიჩუა ,, მერიდიანი
8 ქიმია ანდრონიკაშვილი საქართველოს  მაცნე
9 პირველი უცხოური  ენა (ინგ Gateway   A2  David Spencer Macmilan 2012
10 მეორე უცხოური ენა (რუსსამუშაო რვეული .ლორთქიფანიძე;  .ჩხეიძე
ჩიმაკაძე   „Русский язык“.VI
შპს ,,გამომცემლობა  არტანუჯი’’ /2012

 

 

 

 

 

მეთერთმეტე   კლასი

 

 

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1 ქართული  ენა  და  ლიტ.  .მუზაშვილი;  .ჩუბინიძე;
 .შარაშენიძე;  ლევანიშვილი
შპს  ,,გამომცემლობა  დიოგენე’’ 
 / 2012
2 მათემატიკა .გოგიშვილი;  ვეფხვაძე;  
 მებონია,  ქუჩიშვილი
შპს  ,,გამომცემლობა  ინტელექტი’’
/
2012
3 ისტორია .ფირცხალავა,  .სანიკიძე;  
.ასათიანი;.გორდეზიანი;  .ლორთქიფანიძე.მეტრეველი .ლომაშვილი;
.ჩიკვაიძე.მიმინოშვილი
შპს  ,,ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლიბა-ქართული  ბიოგრაფიული  ცენტრი’’/2012
4  გეოგრაფია .ბლიაძე;  .ჭანტურია
 .კერესელიძე;  .სეფერთელაძე
შპს  ,,ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლიბა-ქართული  
ბიოგრაფიული  ცენტრი’’ /2012
5 ბიოლოგია ზაალიშვილიიოსებაშვილი ,,ტრიასი
6 ფიზიკა ქანთარიაჩიჩუა ,, მერიდიანი
7 ქიმია ანდრონიკაშვილი საქართველოს  მაცნე
8 პირველი უცხოური ენა ინგლისური Gateway   B1  David Spencer Macmilan 2012
9 მეორე უცხოური ენა (რუსსამუშაო  რვეული .ლორთქიფანიძე;  .ჩხეიძე,  
ჩიმაკაძე  „Русский язык“.VII
შპს ,,გამომცემლობა  არტანუჯი’’ /2012

 

 

 

 

 

 

 მეთორმეტე     კლასი

 

 

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1 ქართული ენა და ლიტერატურა .ვასაძე,   .მუზაშვილი
 .ჩუბინიძე;
შპს   ,,გამომცემლობა  დიოგენე’’  
/ 2012
2 მათემატიკა .გოგიშვილი;  ვეფხვაძე;   
მებონია,  ქუჩიშვილი
შპს    ,,გამომცემლობა  ინტელექტი’’ /2012
3 ისტორია .ფირცხალავა,  .სანიკიძე
 .ასათიანი.გორდეზიანი;  .ლორთქიფანიძე;  .მეტრეველი  
.ლომაშვილი;.ჩიკვაიძე
.მიმინოშვილი
შპს  ,,ბაკურ  სულაკაურის გამომცემლიბა ქართული 
 ბიოგრაფიული  ცენტრი’’ /2012
4 პირველი უცხოური ენა ინგლისური Gateway   B1+  David Spencer Macmilan 2012
5 მეორე უცხოური ენა (რუსსამუშაო  რვეული .ლორთქიფანიძე;  .ჩხეიძე,  
ჩიმაკაძე    „Русский язык“.VIII
შპს  ,,გამომცემლობა  არტანუჯი’’ /2012
6 სამოქალაქო  თავდაცვა  
და უსაფრთხოება
.ტალახაძე ეკონგანათდაგანვცენტრი ,,სიდი“ /2010